Miljö

Företaget Hoglin Recycling AB samlar in och återvinner förbrukat fett från gatukök, restauranger och storkök. 

Vi förädlar det insamlade fettet i en miljöanpassad process och säljer oljan vidare till AAK i Karlshamn. Där utvinner de fettsyror och glycerol ur oljan. Dessa ämnen används sedan i tillverkningen av nya produkter såsom stearin, tvål, tvättmedel m.m. 

  • Vår verksamhet ska vara anpassad till en långsiktigt hållbar utveckling. Detta innebär att arbeta för ökad återvinning, miljömässigt bra omhändertagande av avfall samt att planera transporter så effektivt som möjligt. 

  • Vi ska sprida kunskap och höja medvetenheten kring miljöfrågor kontinuerligt hos alla anställda.

  • Vi ska arbeta för att samtliga medarbetare tar direkt miljöansvar i det egna arbetet.

  • Vi ska aktivt samarbeta med kunder och leverantörer för att tillsammans skapa en bättre miljö.
  • Vi ska använda oss av material, metoder och resurser som har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

  • Vi ska följa aktuella lagar och förordningar inom miljöområdet.

  • Vi ska minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt som möjligt.

 

Kungshamn 2010-02-28
Magnus Hoglin, VD